What The NECK

nyanja14:

Sakaminchi no Apollo / Kids on the Slope

(Viz Media, will you please license this gorgeous manga?)

xD!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Sakamichi no Doraemon.

Sakamichi no Doraemon.